--

بهار سرگردانی

من فرزند بهار
تو فرزند زمستان

من سوار موج احساس
تو در بند خویشتن سرد

اگر تو چند گام جلو می آمدی
و من چند گام عقب می گذاشتم

در آوریل، زیر شکوفه های گیلاس، کنار هم قدم می زدیم.

--

--