صدای سبز

گوش کن
به صدایی که از پشت حصار تنهایی مان می آید گوش کن
گویی آن دو پرنده ی سحرخیز پنجره کوچک مان نغمه هایی دارند

بیا
بیا و کنار حوصله ی من بنشین
بیا تا رویش سبزینه آن گیاه کهنه را با هم تماشا کنیم

حوصله کن
آن باران آتشین پشت حصار ما
چکاوک های خاموش را بیدار خواهد کرد

آنگاه من و تو
ترس از زخم خار را
در جیب شجاعت پنهان خواهیم کرد
و با هم
به چیدن توت فرنگی های وحشی خواهیم رفت.

May 8, 2023 (Edmonton)

--

--