--

محبوب من،

برای از تو نوشتن

هرچه کلمات را کنار هم میگذارم

بوی خون و مرگ می دهند،

در سیاهی و اندوه تمام نشدنی،

احساسات جوانه زده

بی معنا می شوند،

گم می شوند،

فراموش می شوند.

--

--